7326 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yeniden Yapılandırma İmkanları

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (“Kanun”) 09.06.2021 ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun ile;

 • Kesinleşmiş alacaklar ile kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların yeniden yapılandırılmasına,
 • İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemlere,
 • Matrah ve vergi artırımına,
 • Kayıt ve muhasebe düzeltmelerine,
 • Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine

ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

İşbu yazı kapsamında, Kanun’un kesinleşmiş alacaklar ile kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların yeniden yapılandırılması düzenlemeleri ile inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemlere ilişkin hükümler özetlenecektir.

Yeniden yapılandırma kapsamında yer alan alacaklar türleri aşağıdaki şekildedir:

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”) kapsamına giren vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları,
 • Bir kısım idari para cezaları,
 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“6183 sayılı Kanun”) hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen bir kısım sosyal güvenlik alacağı,
 • Belediyelerin, VUK, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında tahsil ettikleri bir kısım vergi, vergi cezaları, ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı fer’I alacaklar,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları.

Söz konusu alacak türlerine göre kapsama alınan dönemler değişmekle birlikte, VUK ve 6183 sayılı Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklar için kapsama alınan dönemler şu şekildedir:

DÖNEM
KAPSAMDAKİ ALACAK
30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkinVergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları
2021 yılına ilişkin olarak 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden Vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç)
30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları
30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilenBir kısım idari para cezaları
Yukarıdakiler haricinde, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilenAsli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç)

Söz konusu alacakların Kanun’un yayımı tarihi olan 09.06.2021’daki durumuna göre yapılandırma hükümlerinden yararlanma olanakları aşağıdaki şekilde olacaktır.

1. MADDE 2- Kesinleşmiş Alacaklar:

Kanunun yayımı tarihi olan 09.06.2021 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) kesinleşmiş olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacakların durumu aşağıdaki şekildedir:

ÖDENECEK TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN
Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı
+
09.06.2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar
Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamları
Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezalarının %50’si
+
09.06.2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar
Söz konusu vergi cezalarının kalan %50’si ve bu cezalara bağlı gecikme zamları
İştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si
+
09.06.2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar
Söz konusu vergi cezalarının kalan %50’si ve bu cezalara bağlı gecikme zamları
Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve Kanun kapsamında olan idari para cezalarının tamamı
+
09.06.2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar
Cezaya bağlı fer’ilerin tamamı
Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve yukarıdakiler dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı
+
09.06.2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar
Faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamı
5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği hâlde 09.06.2021 tarihine kadar ödenmemiş tutarların tamamıBinde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamı

2. MADDE 3- Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar:

Söz konusu alacakların durumu Kanunun yayımı tarihi olan 09.06.2021 tarihi itibarıyla yargılamanın aşamasına ve alacağın türüne göre farklılık arz etmektedir.

İşbu Kanun kapsamındaki değerlendirmede dikkate alınacak son kararın tarhiyata/tahakkuka/idari yaptırım kararına/ecrimisile ilişkin ihbarname/düzeltme ihbarnamesine yönelik verilen ve 09.06.2021 (bu tarih dâhil) tarihinden önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karar olduğu düzenlenmiştir.

2.1. İkmalen, Re’sen veya İdarece Yapılmış Vergi Tarhiyatları ile Gümrük Vergileri İçin:

İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergilerin durumu aşağıdaki şekildedir:

ÖDENECEKTAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN
Vergi Aslının % 50’siVergi Aslının %50’si ve Aslı Bağlı Olarak Kesilen Vergi Cezaları
09.06.2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarFaiz, Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı gibi Fer’i Alacaklar

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla; Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz veya istinaf, Danıştay nezdinde temyiz veya karar düzeltme aşamasında olan veya itiraz/istinaf, temyiz veya karar düzeltme yoluna başvuru süresi geçmemiş olan söz konusu tarhiyat ve tahakkuklarda, davanın son aşamasına göre, ödenmesi halinde tahsilinden vazgeçilen alacaklar aşağıdaki şekildedir:

SON KARARÖDENECEKTAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN
TERKİNVergi aslının %10'uVergi aslının %90’ı
09.06.2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarFaiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı
TASDİK/TADİLEN TASDİKTasdik edilen verginin %100’üTadilen tasdikte;Tasdik edilen verginin %0’ıTadilen tasdikte;
Tasdik edilen verginin %100’üTerkin edilen verginin %10’uTasdik edilen verginin %0’ıTerkin edilen verginin %90’ı
09.06.2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarFaiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı
BOZMAVergi aslının %50’siVergi aslının %50’si
09.06.2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarFaiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı
KISMEN ONAMA KISMEN BOZMAOnanan kısmın terkine ilişkin olması halinde %10’u
Onanan kısmın tasdike ilişkin olması halinde %100’ü
Bozulan kısım için %50’si
Onanan kısmın terkine ilişkin olması halinde %90’ı
Onanan kısmın tasdike ilişkin olması halinde %0’ı
Bozulan kısım için %50’si
09.06.2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarFaiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

2.2. Asla Bağlı Cezalar İçin:

Asla bağlı cezaların asıllarının 09.06.2021 tarihinden ödenmiş olması veya kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümler uyarınca Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla tamamının ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmiştir.

2.3. Asla Bağlı Olmayan Cezalar İçin:

AŞAMASON KARARÖDENECEK CEZAVAZGEÇİLEN CEZA
İlk Derece Yargılama Mercileri Önündeki İhtilaflarda-Cezanın %25’iCezanın %75’i
İtiraz/İstinaf, Temyiz veya Karar Düzeltme Mercileri Önündeki İhtilaflardaTERKİNCezanın %10’siCezanın %90’i
TASDİK / TADİLEN TASDİKTasdik edilen cezanın %50’siTadilen tasdikte;Tasdik edilen verginin %50’siTadilen tasdikte;
Tasdik edilen cezanın %50’siTerkin edilen cezanın %10’uTasdik edilen cezanın %50’siTerkin edilen cezanın %90’ı
BOZMACezanın %25’iCezanın %75’i
KISMEN ONAMA KISMEN BOZMAOnanan kısmın terkine ilişkin olması halinde %10’u
Onanan kısmın tasdike ilişkin olması halinde %50’si
Onanan kısmın terkine ilişkin olması halinde %90’ı
Onanan kısmın tasdike ilişkin olması halinde %50’si
Bozulan kısım için %25’iBozulan kısım için %75’i

3. MADDE 4- İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler:

Kanunun yayımlandığı tarih olan 09.06.2021 tarihinden önce başlandığı halde tamamlanmamış olan;

 • Vergi incelemelerine,
 • Takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine

matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla devam edilecektir.

Ayrıca, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılacaktır.

Ancak, yapılan bu tarhiyat ile belirlenen tutarın, Kanunda belirtilen taksitli ödeme planlarına ve sürelere uyularak tamamen ödenmesi şartıyla aşağıdaki tabloda özetlenen Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir.

ÖDENECEKTAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN
Tarh edilen verginin %50’siTarh edilen verginin kalan %50’si
Tarh edilen verginin %50’sine ilişkin 09.06.2021 tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarVergi aslına bağlı cezaların tamamı
Kanunun yayımlandığı tarih ile ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamıKanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizi
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’iVergi aslına bağlı olmayan cezalarda kalan %75’i
İştirak nedeniyle kesilen cezanın
%25’i
İştirak nedeniyle kesilen cezanın
%75’i

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 09.06.2021 tarihinden önce pişmanlık talebi ile verilip ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve 09.06.2021 tarihinde tebliğ edilmemiş olan vergi cezaları hakkında da bu madde hükümleri uygulanacaktır. Ancak, asla bağlı vergi cezalarının bu madde kapsamında tahsilinden vazgeçilebilmesi için verginin 09.06.2021 tarihinden önce ödenmiş olması veya bu Kanunun kesinleşmiş alacaklar maddesine göre ödenmesi şartı öngörülmüştür.

09.06.2021 tarihi itibarıyla, tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar için de bu hüküm uygulanacaktır.

Kanunun kesinleşmemiş veya dava safhasındaki alacaklar ile ilgili hükümlerinden ya da inceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemlere ilişkin hükümlerinden faydalananlar, uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

4. MADDE 9- Ortak Hükümler:

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

 • 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30.09./2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 31.10.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri

şarttır.

Peşin ve taksitli ödeme imkânı bulunan hesaplanan tutarların,

 • İlk taksit ödeme süresi içerisinde peşin ödenmesi halinde,
  • Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak %90’ının tahsilinden vazgeçilir.
  • Yapılandırılan alacağın kanun kapsamındaki bir kısım idari para cezası olması halinde idari para cezalarından %25 indirim yapılır.
  • Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılır.
 • Peşin ödeme haricinde, 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme imkânı bulunmakla birlikte, bu taksitler için katsayı uygulaması yapılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacakları yönünden mahsuben ödeme imkânı da olan söz konusu tutarların vergi alacağından mahsubu için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi şarttır.

Öte yandan, Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır.

5. MADDE 10-Diğer Hükümler:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesi uyarınca, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların, bu Kanunun 3. ve 4. maddelerine göre yapılandırılarak kesinleşmesi ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi şartıyla, ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergilerin vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edileceği hükmü uygulanmaz. 

Kanunun 3. ve 4. maddelerine göre yapılandırılarak kesinleşen tarhiyatlar, yapılandırmanın ihlal edilmemesi şartıyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121/2-(2) bendi kapsamında değerlendirilmez. Ancak, anılan bent kapsamında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce söz konusu tarhiyatlar nedeniyle anılan mükerrer 121. Madde maddesi kapsamında yararlanılamayan indirim tutarları için bir düzeltme yapılamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir