İdari Başvuru ve Takip Hizmetleri

  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(«VUK»)’nun 122. ve devamı maddeleri kapsamında düzeltme başvurusunda bulunmak üzere dilekçe hazırlanması ve başvuruların yapılması
  • Düzeltme başvuru sürecinin ilgili vergi dairesi nezdinde takibinin yapılması
  • Düzeltme başvurusuna açık cevap verilmesi halinde bu cevabın değerlendirilmesi
  • Açık veya zımnen ret cevabına karşı Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunulmak üzere şikayet dilekçesinin hazırlanması ve sunulması
  • Şikayet sürecinin Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde takibi
  • VUK, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu gibi idari başvuru yolu öngören düzenlemeler kapsamında her türlü idari başvurunun yapılması ve takibi
  • Konu hakkındaki güncel gelişmelerin raporlanması.