Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA BEYANI

Penezoğlu Hukuk Bürosu (“Penezoğlu Hukuk”) olarak kişisel verilerinize önem veriyoruz ve https://www.penezoglu.com alan adlı internet sitemizi ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiş bulunuyoruz. Penezoğlu Hukuk kişisel verilerinize saygı duymaktadır ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermektedir.

Bu kapsamda, “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Beyanı’nda detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin, sözleşmesinin ifası amacıyla gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde, aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz:

• Penezoğlu Hukuk, https://www.penezoglu.com internet sitesi “İletişim” ve “Kariyer” sekmesi aracılığıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde, ad soyadınız (kimlik bilgileri), telefon ve e-posta adresinizden (iletişim bilgileri) oluşan kişisel verinizi hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 4. maddesinde öngörülen ilkeler kapsamında işlenebilmektedir,
• Penezoğlu Hukuk, belirtilen kişisel verilerinizi, belirttiğiniz görüş ve talepler doğrultusunda sizinle iletişim kurulması, taleplerinizin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir,
• Kişisel verilerinizin anonimleştirilmek kaydı ile iç raporlama ve istatistik çalışmalar kapsamında işlenebilmektedir.

Penezoğlu Hukuk, belirtilen kişisel verilerinizi, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alınacak çalışan adayının belirlenmesi amacıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Tarafımıza ilettiğiniz özgeçmişinizde Kanun’un 6. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler olarak adlandırılan, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerinizin ve biyometrik ve genetik verilerinizin paylaşılmamasını rica ederiz. Özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilerinize yer vermeniz halinde işbu verilerinizin işlenmesi için açık rıza gösterdiğiniz kabul edilecektir. Penezoğlu Hukuk özgeçmişinizde yer alması halinde özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemeyecektir ve bu verileri imha edecektir.

Ayrıca, ilgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@penezoglu.com veya Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Ferko Signature No:175, 3. Kat Şişli / İstanbul adresi üzerinden iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İşbu iki sayfadan oluşan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Beyanı’nın tarafıma gönderildiğini, tarafıma tam olarak açıklandığını, Penezoğlu Hukuk’a bildirdiğim her türlü kişisel bilginin Penezoğlu Hukuk tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında başta kişisel verilerim olmak üzere, özel nitelikli kişisel verilerimin ve kişisel sağlık verilerimin yukarıda belirtildiği usul ve esaslar dahilinde işlenmesine, saklanmasına, üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara aktarılmasına AÇIK RIZAMIN olduğunu, kanunun şahsıma tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve işbu belgeyi okuyup anladığımı, yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin, ve özel nitelikli kişisel verilerimin Penezoğlu Hukuk tarafından işlenip yine yukarda belirtilen amaçlar doğrultusunda üçüncü kişi kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmasına onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Detaylı bilgi için https://www.penezoglu.com/kisisel-verilerin-islenmesi-hakkinda-aydinlatma-metni/ adresini ziyaret edebilirsiniz.