Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Penezoğlu Hukuk Bürosu (“Penezoğlu Hukuk”) olarak kişisel verilerinize önem veriyoruz ve https://www.penezoglu.com alan adlı internet sitemizi ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiş bulunuyoruz. İşbu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”) ile internet sitemizi kullanırken kullanıcılara ilişkin hangi tür bilgilerin Penezoğlu Hukuk tarafından alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, işbu Aydınlatma Metni ilgili kişilerin Penezoğlu Hukuk tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileri hakkında aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Penezoğlu Hukuk kişisel verilerinize saygı duymaktadır ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Penezoğlu Hukuk, https://www.penezoglu.com internet sitesi “İletişim” ve “Kariyer” sekmesi aracılığıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde, ad soyadınız (kimlik bilgileri), telefon ve e-posta adresinizden (iletişim bilgileri) oluşan kişisel verinizi hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak ve KVKK’nın 4. maddesinde öngörülen ilkeler kapsamında işlemektedir.

Penezoğlu Hukuk, belirtilen kişisel verilerinizi, belirttiğiniz görüş ve talepler doğrultusunda sizinle iletişim kurulması, taleplerinizin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

“İletişim” ve “Kariyer” sekmesi ile bize ulaştığınızda belirttiğiniz hususların da kişisel veri içermesi halinde söz konusu kişisel veriler de Penezoğlu Hukuk tarafından yukarıdaki amaçlarla işlenecektir. “İletişim” ve “Kariyer” sekmelerinde üçüncü kişilere ait kişisel verilere yer vermeniz durumunda, işbu kişisel verileri ilgili kişiler nezdinde hukuki yükümlülüklerinizi yerine getirerek paylaştığınız kabul edilecektir. “İletişim” ve “Kariyer” sekmelerinde, tarafınıza veya üçüncü kişiye ait, Kanun’un 6. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler olarak adlandırılan, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerinizin ve biyometrik ve genetik verilerinizin paylaşılmamasını rica ederiz. Özel nitelikli kişisel verilerinize yer vermeniz halinde işbu verilerinizin işlenmesi için açık rıza gösterdiğiniz kabul edilecektir. Penezoğlu Hukuk, paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemeyecektir ve bu verileri imha edecektir.

Kişisel verileriniz anonimleştirilmek kaydı ile iç raporlama ve istatistik çalışmalar kapsamında işlenebilmektedir.

İş başvurularında, Penezoğlu Hukuk, https://www.penezoglu.com internet sitesinde yer alan iş başvuru formunu doldurmanız halinde, iş başvurunuz kapsamında, ad-soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve özgeçmişinizden oluşan kimlik, iletişim ve özlük kategorilerine ait kişisel verilerinizi işlemektedir.

Tarafımıza ilettiğiniz özgeçmişinizde Kanun’un 6. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler olarak adlandırılan, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerinizin ve biyometrik ve genetik verilerinizin paylaşılmamasını rica ederiz. Özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilerinize yer vermeniz halinde işbu verilerinizin işlenmesi için açık rıza gösterdiğiniz kabul edilecektir. Penezoğlu Hukuk özgeçmişinizde yer alması halinde özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemeyecektir ve bu verileri imha edecektir.

Penezoğlu Hukuk, belirtilen kişisel verilerinizi, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alınacak çalışan adayının belirlenmesi amacıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz https://www.penezoglu.com internet sitesindeki “İletişim” ve “Kariyer” bölümünde yer alan bilgiler uyarınca bize ulaşmanız veya fiziken kişisel verilerinize ilişkin bilgilerin alınması neticesinde kişisel verileriniz elektronik, sözlü, faks, telefon, posta, kurye, elden teslim gibi yöntemlerle toplanabilir. Penezoğlu Hukuk, belirtilen kişisel verilerinizi, yukarıda yer verilen veri işleme amaçları doğrultusunda ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında; (i) bir sözleşmenin kurulması veya ifası, (ii) Penezoğlu Hukuk’un hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve (iii) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Penezoğlu Hukuk’un meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemektedir.

İş başvurusuna ilişkin olarak, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz https://www.penezoglu.com internet sitesi aracılığıyla tarafınızdan sağlanmaktadır. Penezoğlu Hukuk, belirtilen kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, (i) iş sözleşmesinin kurulması, (ii) iş başvuru sürecinin yürütülmesi, (iii) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Penezoğlu Hukuk’un meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Penezoğlu Hukuk tarafından, ad soyadınız, telefon ve e-posta adresinizden oluşan kişisel veriniz ve  “İletişim” ve “Kariyer” kısımlarında belirttiğiniz diğer kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları kapsamında, veri işleme için gerekli teknik hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirkete aktarılabilecektir.

İş başvurusunun yapılması durumunda Penezoğlu Hukuk tarafından, ad-soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve özgeçmişinizden oluşan kişisel veriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları kapsamında, aktarım amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirkete aktarılabilecektir.

Bunun yanında, kanunlar uyarınca bir kamu idaresinin, kişi, kurum ya da kuruluşun kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşa aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır. Türk hukuku kapsamındaki söz konusu yükümlülükler doğduğunda, bahse konu veri işleme faaliyetinin yasal dayanağı, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette, herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@penezoglu.com veya Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Ferko Signature No:175, 3. Kat  Şişli / İstanbul adresi üzerinden iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.